Photo of the day

20170715 NF_Paddeln Ottawa-314.jpg